Dansk-tyske projekter | Deutsch-dänische Projekte

Det nye kultKIT-projekt fortsætter med at støtte dansk-tyske mikroprojekter inden for kultur, idræt, uddannelse og fritid. Den næste ansøgningsfrist er den. 30. november 2018 du finder ansøgningsformularen og støttekriterierne her. Kontakt projektleder Erla Hallsteinsdóttir (ehall@naestved.dk) for yderligere informationer.

Das neue kultKIT-Projekt setzt die Förderung von deutsch-dänischen Mikroprojekten in den Bereichen Kultur, Sport, Bildung und Freizeit fort. Die nächste Antragsfrist ist am 30. November 2018 und hier finden Sie die Antragsformulare und Förderkriterien. Für weitere Informationen steht Ihnen die Projektleitung (Erla Hallsteinsdóttir: ehall@naestved.dk) gerne zur Verfügung.


Aktuelle aktiviteter | Aktuelle Aktivitäten

Fotokonkurrence: Hvad er typisk dansk? Hvad er typisk tysk? | Fotowettbewerb: Was ist typisch deutsch? Was ist typisch dänisch?

Ny frist: 1. december! | Neue Frist: 1. Dezember!

Premier (typisk tysk oder typisk dansk i kultKIT-regionen) | Preise (typisch deutsch oder typisch dänisch in der kultKIT-Region):

 1. Færgebillet, overnatning og middag for to personer | Fährüberfahrt, Übernachtung und Abendessen für 2 Personen
 2. Overnatning og middag for to personer | Übernachtung und Abendessen für 2 Personen
 3. Middag for to personer | Abendessen für 2 Personen

(Ved fotos som indsendes på vegne af en gruppe, skoleklasse el. lign. aftales i givet fald andre premier | Bei Fotos, die von einer Gruppe, Schulklasse o.Ä. eingesendet werden, können ggf. andere Preise vereinbart werden).

I forbindelse med opstarten af det nye Interreg5A-projekt kultKIT: Dansk-tyske møder gør vi et forsøg på at opspore det typiske i den dansk-tyske grænseregionen med en fotokonkurrence. Vi giver derfor spørgsmålet videre til dig: Hvad synes du er typisk tysk? Hvad opfatter du som typisk dansk? Deltag i konkurrencen ved at sende os dit foto med temaet „Typisk dansk – typisk tysk i den dansk-tyske grænseregion“. Betingelser:

 • Fotoet skal indeholde motiver som du synes afspejler noget typisk dansk og/eller typisk tysk.
 • Fotoet skal være taget i den dansk-tyske grænseregion.
 • Hver deltager må indsende ét foto.
 • Du overdrager retten til at bruge dit foto til kultKIT-projektet.

For at deltage (detaljerede deltagerbetingelser som pdf-fil) sender du dit foto til kultKIT-projektet per mail til foto@kultkit.eu senest d. 19. september 2018. I mailen skal du angive:

 • Titel på fotoet, som du også bruger som filnavn, og en beskrivelse det typiske ved de motiver, du har fotograferet.
 • Hvor du har taget fotoet.
 • Dit navn, adresse, alder og telefonnummer.
 • Det underskrevne formular vedr. fotoets ophavs- og brugerrettigheder (pdf-fil).

Zum Auftakt des neuen Interreg5A-Projekts kultKIT: Deutsch-dänische Begegnungen möchten wir das Typische in der deutsch-dänischen Grenzregion mit einem Fotowettbewerb aufspüren.

Wir geben daher die Frage an Sie weiter: Was ist für Sie typisch deutsch? Was ist für Sie typisch dänisch? Machen Sie mit und schicken Sie uns Ihr Foto zu „Typisch deutsch – typisch dänisch in der deutsch-dänischen Grenzregion“. Bedingungen:

 • Das Foto muss Motive haben, die für Sie etwas typisch Dänisches und/oder typisch Deutsches widerspiegeln.
 • Das Foto muss in der deutsch-dänischen Grenzregion aufgenommen worden sein.
 • Jede Teilnehmer darf nur ein Foto einsenden.
 • Sie räumen dem kultKIT-Projekt die Nutzungsrechte an Ihrem Foto ein.

Um teilzunehmen (detaillierte Teilnahmebedingungen als pdf-Datei) schicken Sie das Foto an das kultKIT-Projekt per E-Mail foto@kultkit.eu bis zum 19. September 2018. In der E-Mail geben Sie an:

 • Titel des Fotos, den Sie auch als Dateinamen verwenden, und eine Beschreibung des Typischen an den fotografierten Motiven.
 • Wo Sie das Foto aufgenommen haben.
 • Ihren Namen, Adresse, Alter und Telefonnummer.
 • Eine unterschriebene Erklärung zu den Urheber- und Nutzungsrechten des Fotos (pdf-Datei ).

Kickoff-arrangement den 22. september 2018 | Kickoff-Veranstaltung am 22. September 2018

Kun få pladser tilbage! | Nur noch wenige Plätze!

Vi fejrer det nye Interreg5A-projekt og inviterer alle interesserede til et spændende arrangement i forbindelse med opstarten af kultKIT: Dansk-tyske møder lørdag den 22. september i Næstved (invitationen som pdf-fil).

Til opstartsarrangementet vil du få muligheden for at diskutere muligheder og udfordringer i det dansk-tyske samarbejde sammen med andre gæster fra den dansk-tyske grænseregion. Derudover vil du høre om kultKIT-projektets muligheder for at yde tilskud til dansk-tyske mikroprojekter inden for områderne kultur, uddannelse, sport og fritid.

Foreløbigt program

11.00 Ankomst og registrering på Grønnegades Kaserne Kulturcenter i Næstved

11.30 Frokost

12.30 Velkomst og præsentation af ”kultKIT” og støttemidlerne

– Linda Frederiksen, formand for Kultur- og Demokratiudvalget i Næstved Kommune

– Lasse Rodewald, presseansvarlig, Den Tyske Ambassade i Danmark

– Kim Dawartz, Centerchef, Center for Kultur og Borgerservice, Næstved Kommune

13.20 Dansk-tyske projekter: Eksempler fra praksis

– Anne-Mette Olsen, KursKultur-projektet

– N.N. Erfaringer fra kultKIT

13.50 Dansk-tysk samarbejde: Indledning til workshoparbejdet

– Erla Hallsteinsdóttir, projektleder kultKIT

14.00 Workshops om muligheder for mikroprojekter:        

 1. Kulturelle mikroprojekter (fx musik, teater, museer, billedkunst, eksperimentel kunst)
 2. Mikroprojekter inden for Sport og fritid
 3. Mikroprojekter inden for uddannelse
 4. Dansk og tysk som nabosprog i børnehaver, skoler og ungdomsuddannelser
 5. Interkulturel dansk-tysk forståelse (sprog og kultur)
 6. Institutionelt samarbejde

14.55 Præsentation og diskussion af resultaterne fra workshopperne

15.30 Kaffe og kage med netværkspleje og kultur

15.50-16.00 Afslutning

Wir feiern das neue Interreg5A-Projekt und laden Sie sehr herzlich zur Auftaktveranstaltung von kultKIT: Deutsch-dänische Begegnungen am Samstag, den 22. September 2018 nach Næstved ein (Einladung als pdf-Datei).

Die Veranstaltung bietet Ihnen die Chance, gemeinsam mit anderen Gästen aus der deutsch-dänischen Grenzregion die Möglichkeiten und Herausforderungen in der deutsch-dänischen Zusammenarbeit zu diskutieren und sich über die finanzielle Förderung von deutsch-dänischen Mikroprojekten in den Bereichen Bildung, Sport, Freizeit und Kultur zu informieren.

Vorläufiges Programm

11.00 Ankunft und Registrierung

11.30 Mittagessen

12.30 Begrüßung und Präsentation von kultKIT und den Fördermitteln

– Linda Frederiksen, Vorsitzende des Kultur- und Demokratieausschusses in Næstved Kommune

– Lasse Rodewald, Presseverantwortlicher, Deutsche Botschaft Dänemark

– Kim Dawartz, Leiter des Centers für Kultur und Bürgerservice in Næstved Kommune

13.20 Deutsch-dänische Projekte: Beispiele aus der Praxis

– Anne-Mette Olsen, KursKultur-Projekt

– N.N. Erfahrungen aus kultKIT

13.50 Deutsch-dänische Zusammenarbeit: Einleitung zur Workshoparbeit

Erla Hallsteinsdóttir, Projektleitung kultKIT

14.00 Workshops zu Möglichkeiten für Mikroprojekte:         

 1. Kulturelle Mikroprojekte (z.B. Musik, Theater, Museen, Malerei, experimentelle Kunst)
 2. Mikroprojekte in den Bereichen Sport und Freizeit
 3. Mikroprojekte im Bereich Bildung
 4. Deutsch und Dänisch als Nachbarsprachen in Kindergärten und Schulen
 5. Interkulturelles deutsch-dänisches Verständnis (Sprache und Kultur)
 6. Institutionelle Zusammenarbeit

14.55 Präsentation und Diskussion der Resultate aus den Workshops

15.30 Kaffee und Kuchen mit Netzwerken und Kultur

15.50-16.00 Abschluss


Hvor finder du hvad? | Wo finden Sie was?

På denne hjemmeside finder du informationer om Interreg5A-projektet kultKIT: Dansk-tyske møder (2018-2021).

 • en blogside med aktuelle informationer om bl.a. projektarbejdet, arrangementer, ansøgningsfrister og partnersøgning
 • alt om, hvordan du søger støtte til dansk-tyske projekter
 • ansøgningsformularer og projektkriterier
 • projektpartnernes kontaktoplysninger
 • beskrivelse af gennemførte projekter
 • arrangementer og andre projektaktiviteter i kultKIT-projektet.
 • informationer om kultKIT-projektets indhold og målsætninger
 • selve projektansøgningen til Interreg-programmet

På siden finder også informationer om arbejdet i det første kultKIT-projekt 2015-2018.

Auf dieser Homepage finden Sie Informationen über das Interreg5A-Projekt kultKIT: Deutsch-dänische Begegnungen (2018-2021).

 • eine Blogseite mit aktuellen Informationen über die Projektarbeit, Veranstaltungen, Antragsfristen, Partnersuche und vieles mehr.
 • alles darüber, wie Sie Fördermittel für Mikroprojekte erhalten
 • Anstragsformulare und Projektkriterien
 • die Kontaktinformationen der kultKIT-Partner
 • Beschreibungen der durchgeführten Mikroprojekte
 • Veranstaltungen und andere Projektaktivitäten des kultKIT-Projekts
 • Informationen über die Ziele und Inhalte von kultKIT
 • den Projektinhalt und die Projektziele des kultKIT-Projekts
 • Infos zu Veranstaltungen und anderen Aktivitäten im kultKIT-Projekt
 • den Interreg-Projektantrag

Auf der Seite finden Sie ebenfalls Informationen über die Arbeit im ersten kultKIT-Projekt 2015-2018.


Kontakt: Erla Hallsteinsdóttir, projektleder, ehall@naestved.dk

Kontakt: Dr. Erla Hallsteinsdóttir, Projektleiterin, ehall@naestved.dk


kultKIT: Dansk-tyske møder er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.
kultKIT: Deutsch-dänische Begegnungen wird gefördert durch Interreg Deutschland-Danmark mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Erfahren Sie mehr über Interreg Deutschland-Danmark unter www.interreg5a.eu.

logo_interreg_neu_juni16.indd